Idelchik » Functions

make-rib-name(v1 v2)
STUB
make-gidro-rib(v1 v2)
STUB
table_aproximate(x lst)
STUB